โปรดอ่านข้อมูลโดยละเอียดก่อนสมัครโปรดอ่านข้อมูลโดยละเอียดก่อนสมัคร
  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง 1 ครั้ง และเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานได้เพียง 1 ตำบล เท่านั้น ในกรณีที่มีการสมัครมากกว่า 1 ครั้ง จะพิจารณาข้อมูลการสมัครในลำดับแรกเท่านั้น

  2. ขอให้ผู้สมัครเตรียมไฟล์ข้อมูลในการสมัครให้ครบถ้วนก่อนการสมัครโดยศึกษาข้อมูลได้จากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการรับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและส่งไฟล์เอกสารครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้เท่านั้น


ประเภทที่รับสมัคร

  • ประชาชน (18 – 60 ปี)

  • บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2560 – 21 ธ.ค. 2563)

  • นักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา/ ปวส. หรืออนุปริญญาขึ้นไป